สาธิต ผลิตภัณฑ์ GREEN BISON

ขจัดคราบสะสมและคราบติดแน่นทีเอาออกยาก

ก่อนใช้ Green Bison

หลังใช้ Green Bison

เครื่องยนต์ของรถไฟ

ก่อนใช้ Green Bison

หลังใช้ Green Bison