Green Bison การทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพไร้สารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้ใช้ภาครัฐ ภายใต้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระดับสากล จากสถาบันกำกับดูแล และหน่วยงานที่ใช้ในการบริบาลสิ่งแวดล้อม เช่น

Green Seal เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการรับรองจากนานาชาติ ทำหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการชี้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นพิษและอันตรายต่อภาวะสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ด้วยวิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการอนุญาตให้ใช้ตราเครื่องหมาย เพื่อรับรองสินค้าบริการ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด

U.S. Environmental Protection Agency เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1970 มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงสุขภาพอนามัยของประชากร โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ออกกฏระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Occupational Safety and Health Administration เป็นสำนักงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดู แลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล

Material safety data sheet หรือย่อว่า MSDS คือรายละเอียดของสารเคมีอันตราย ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน MSDS จะมีลกั ษณะคล้าย 'ฉลาก' ที่ติดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ซึ่งจะบอกให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุด้ วยป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอันตราย